Mentre sonen els canons… disparen contra la sobirania

 

"Nosaltres governem ara les lleis, en lloc que les lleis ens governin a nosaltres".

Quinto Fabio Máximo (*)


Mentre sonen els canons, i estem entretinguts comptant morts, mentre l'esquerra de l'esquerra, sent gran preocupació per la pèrfida OTAN, mentre es dirimeix sobre Ucraïna, a la callada s'està duent a terme una operació d'abast mundial infinitament més perillosa que l'OTAN. Es tracta d'acords jurídics internacionals que s'estan tramitant actualment en l'Organització Mundial de la Salut: un nou tractat sobre pandèmies i les esmenes al Reglament Sanitari Internacional de 2005.

Aquests acords, de prosperar la seva implantació, dotarien l'OMS, de facultats per a imposar als ciutadans de tot el món i als seus respectius governs, directrius jurídicament vinculants, que anirien des de l'anul·lació dels processos nacionals d'aprovació de la seguretat de les vacunes, teràpies genètiques, medicaments i diagnòstics; i imposar quarantenes nacionals, regionals i mundials que impedeixin viatjar als ciutadans i obliguin a sotmetre's a exàmens i tractaments mèdics, així com distribuir obligatòriament els medicaments que l'OMS designi. I un sistema mundial de "certificats sanitaris" preferentment digitals, equivalents a un sistema de biovigilància per a la població mundial.

Per a imposar qualsevol d'aquests amplis poders, no seria necessari que es produís una emergència sanitària "real" en la qual la població sofrís danys quantificables, sinó que bastaria que el Director General de l'OMS, actuant a la seva discreció –és a dir segons mandat de les grans corporacions químic farmacèutiques-, decidís l'existència d'una "possibilitat" que es produís tal emergència. (1)

Vegem algunes de les modificacions que es pretenen sobre el Reglament Sanitari Internacional de 2005, proposats el maig de 2022. En els exemples que es detallen a continuació, els conceptes eliminats estan ressenyats amb un traç sobre els mateixos, i els conceptes afegits estan ressenyats mitjançant subratllat (aaaaaaa).

                RSI 2005. ARTICLE 3 PRINCIPIS
                  1. L'aplicació del present Reglament es farà amb respecte ple de la dignitat, els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones.

                RSI PROPOSTA 2020. ARTICLE 3 PRINCIPIS
                1. La implementació del present Reglament es farà amb ple respecte a la dignitat, els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones sobre la base dels principis d'equitat, inclusió, coherència i de conformitat amb les seves responsabilitats comunes però diferenciades dels Estats Parts, tenint en compte consideració el seu desenvolupament social i econòmic.

                ARTICLE 4 AUTORITATS RESPONSABLES
                NOU (1bis) Els Estats Parts hauran de promulgar o adaptar legislació per a proporcionar als Punts Focals Nacionals del RSI l'autoritat i els recursos per a exercir les seves funcions, definint clarament les tasques i funció de l'entitat amb un rol de Punt Focal Nacional per al RSI en la implementació de les obligacions sota aquest Reglament.

                ARTICLE 9: ALTRES INFORMES
                1. L'OMS podrà tenir en compte els informes de fonts diferents de les notificacions o consultes i avaluarà aquests informes d'acord amb els principis epidemiològics establerts i després comunicarà la informació sobre l'esdeveniment a l'Estat Part en el territori de la qual suposadament s'està produint.
Abans de prendre qualsevol mesura basada en aquests informes, l'OMS consultarà i intentarà obtenir la verificació de l'Estat Part en el territori de la qual suposadament ocorri l'esdeveniment

                ARTICLE 12 DETERMINACIÓ D'UNA EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA D'IMPORTÀNCIA INTERNACIONAL D'INTERÈS REGIONAL O ALERTA SANITÀRIA INTERMÈDIA
                2. Si el Director General considera, sobre la base d'una avaluació conforme al present Reglament, que s'està produint una emergència de salut pública potencial o real d'interès internacional, ho notificarà a tots els Estats Parts i tractarà de consultar amb l'Estat Part en el territori de la qual en què es produeixi el fet relatiu a aquesta determinació preliminar

                Nou paràgraf 6: Quan s'hagi determinat que un esdeveniment no compleix amb els criteris per a una emergència de salut pública d'importància internacional, però el Director General ha determinat que requereix una major consciència internacional i activitat de preparació, el Director General, sobre la base de la informació rebuda, podrà determinar en qualsevol moment emetre un Avís Mundial d'Alerta i Resposta als Estats Parts i podrà sol·licitar l'assessorament del Comitè d'Emergència.

                Nou 7. Un Director Regional podrà determinar que un esdeveniment constitueix una emergència de salut pública d'interès regional o emetre una alerta sanitària intermèdia

                ARTICLE 13 RESPOSTA DE SALUT PÚBLICA
                3. A sol·licitud d'un Estat Part, l'OMS col·laborarà articularà una assistència clarament definida a un Estat Part oferirà assistència a un Estat Part en la resposta als riscos per a la salut pública i altres esdeveniments proporcionant orientació tècnica, productes sanitaris, tecnologies, coneixements tècnics i desplegament de personal mèdic civil.

                NOU ARTICLE 13A . L'OMS LIDERA LA RESPOSTA DE SALUT PÚBLICA INTERNACIONAL
                1. Els Estats Parts reconeixen a l'OMS com l'autoritat orientadora i coordinadora de la resposta internacional de salut pública durant una emergència de salut pública d'importància internacional i es comprometen a seguir les recomanacions de l'OMS en la seva resposta internacional de salut pública.

                2. Els Estats Parts cooperaran entre si i amb l'OMS per a complir amb aquestes recomanacions de conformitat amb el paràgraf 1 i prendran mesures per a garantir la disponibilitat oportuna i l'assequibilitat dels productes de salut requerits, com a diagnòstics, teràpies, vacunes i altres dispositius mèdics necessaris per a la resposta eficaç a una emergència de salut pública d'importància internacional.

                6. L'OMS prendrà mesures per a garantir la disponibilitat i accessibilitat a través de la producció local dels productes sanitaris necessaris, inclosos:
c) desenvolupar reguladors apropiats per a l'aprovació ràpida de productes de salut de qualitat, inclòs el desenvolupament de protecció correlativa d'immunogenicitat (ICP) per a vacunes.

                ARTICLE 35 REGLA GENERAL
                Els documents sanitaris que compleixin les condicions aprovades per l'Assemblea de la Salut seran reconeguts i acceptats per totes les Parts. Les especificacions i els requisits per als certificats en forma digital hauran de tenir en compte els sistemes existents àmpliament utilitzats establerts a nivell internacional per a l'emissió i verificació de certificats digitals.

                ARTICLE 36 CERTIFICATS DE VACUNACIÓ O UNA ALTRA PROFILAXI
                3. Les Parts podran utilitzar altres tipus de proves i certificats per a acreditar que el titular té un menor risc de ser portador de la malaltia, en particular quan encara no s'hagi posat a disposició una vacuna o profilaxi per a una malaltia respecte a la qual s'ha declarat emergència sanitària d'interès internacional. Aquestes proves poden incloure certificats de prova i certificats de recuperació. Aquests certificats podran ser dissenyats i aprovats per l'Assemblea de la Salut d'acord amb les disposicions establertes per als certificats digitals de vacunació o profilaxi.

                ARTICLE 44 COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA
                (e) (Nou) contrarestar la difusió d'informació falsa i poc de confiança sobre esdeveniments de salut pública, mesures i activitats preventives i antiepidèmiques en els mitjans de comunicació, xarxes socials i altres maneres de difondre aquesta informació.

                Nou (d) la formulació de lleis i altres disposicions legals i administratives per a la implementació d'aquest Reglament.

                NOU CAPÍTOL IV (ARTICLE 53 BIS-QUATER): EL COMITÈ DE COMPLIMENT TERMES DE REFERÈNCIA I COMPOSICIÓ
                1. Els Estats Parts establiran un Comitè de Compliment que serà responsable de: a) Examinar la informació que li presentin l'OMS i els Estats Parts en relació amb el compliment de les obligacions previstes en el present Reglament.  

                2. El Comitè de Compliment estarà facultat per a:
(d) Sol·licitar els serveis d'experts i assessors, inclosos representants d'ONG o membres del públic, segons correspongui.
                El Comitè de Compliment podrà demanar al Director General que convidi a representants de les Nacions Unides i els seus organismes especialitzats i altres organitzacions intergovernamentals o organitzacions no governamentals pertinents que mantinguin relacions oficials amb l'OMS a fi que designin representants perquè assisteixin a les sessions del Comitè, quan correspongui per a abordar un tema específic.

                NOU ARTICLE 54 BIS – IMPLEMENTACIÓ
                1. L'Assemblea de la Salut serà responsable de supervisar i promoure la implementació efectiva d'aquest Reglament.

                ANNEX 1 A. REQUISITS DE CAPACITAT BÀSICA PER A LA DETECCIÓ I VIGILÀNCIA DE MALALTIES I RESPOSTA A EMERGÈNCIES SANITÀRIES
                (d) assegurar la infraestructura, el personal, les tecnologies i l'accés als productes per a la cura de la salut, especialment EPP, dispositius de diagnòstic i altres, teràpies i vacunes i la logística necessària per a la seva distribució.
                (v) difusió d'informació a través de missatges socioculturalment apropiats

                Nou 5. Desenvolupament de capacitats dels estats part.
                (g) Aprofitament dels canals de comunicació per a comunicar el risc, contrarestant la desinformació.
                (e) Establir un mecanisme de coordinació per a proporcionar una col·laboració d'enllaç directe amb altres ministeris governamentals rellevants, entitats de nivell subnacional, l'oficina de país i l'oficina regional de l'OMS, altres parts interessades, incloses les ONG i la societat civil.
                (j) Capacitat per a investigar, fabricar i desplegar ràpidament contramesures mèdiques/productes de salut per a respondre a l'esdeveniment de salut.

                Nou 7. Capacitats dels sistemes de salut
                i) Infraestructura d'atenció de la salut i prestació de serveis: incloses els llits per a pacients hospitalitzats i ambulatoris. franges horàries de visita, accessibilitat geogràfica de les instal·lacions escolars, prestació de serveis generals i específics.

                Nou 7. A nivell mundial, l'OMS enfortirà les capacitats per a:
                d. Contrarestar la desinformació.
                f. Coordinar amb agències de l'ONU, acadèmia, actors no estatals i representants de la societat civil.

                ANNEX 6 CERTIFICATS DE VACUNACIÓ, PROFILAXI I RELACIONATS
                Quan s'hagi declarat una emergència de salut pública d'importància internacional, a l'efecte de l'entrada i sortida de viatgers internacionals en un escenari de vacunació voluntària utilitzant productes encara en fase de recerca o subjectes a disponibilitat molt limitada, els certificats de vacunació han de considerar-se aprovats... Els certificats digitals han d'incorporar un mitjà per a verificar l'autenticitat des d'un lloc web oficial, per exemple, un codi QR.

                2. A les persones que se sotmetin a vacunació o una altra profilaxi en virtut del present Reglament se'ls proporcionarà amb certificat internacional de vacunació o profilaxi  en el format especificat en aquest Annex o en qualsevol format digital que s'utilitzi al país. (*)                                                                                                                                                                

                (*) Certificats de vacunació per a l'entrada i sortida del territori nacional:

 Escenari mínim: Presentació de certificat/prova en el que han de ser presents les següents dades:  1. Nom(s) i cognom;   2. Núm. de document nacional d'identitat/passaport;  3. Tipus de vacuna: per exemple febre groga, poliomielitis, xarampió;  4. Lot de vacuna n. (opcional, si està disponible);  5. Data d'administració;  6. Lloc d'administració (vacunador); 7. Segell oficial (o del professional o institució de salut).  

Escenari màxim: Certificació de l'historial de vacunació mitjançant codi QR: 1. S'acredita historial de vacunació en format digital o paper, mitjançant codi QR;  2. El codi QR dirigeix al lloc oficial del país d'origen per a recuperar la informació de vacunació.

                NOU ANNEX 10 OBLIGACIONS DEL DEURE DE COOPERAR
                  (c) Respecte a l'assistència legal:
                  ii. adoptar arranjaments legals i administratius per a donar suport a la resposta de salut pública. (2)

 Aquesta petita mostra tracta algunes de les esmenes al Reglament Sanitari Internacional que van ser adoptades el 27 de maig de 2022, però existeixen a més 307 esmenes que actualment s'estan negociant en secret i de les quals a penes existeix informació.

Tot aquest entramat l'estan elaborant 194 “delegats” que sense necessitat de rendir comptes a ningú, ni ser triats per ningú, tenen el poder d'acordar l'adopció d'esmenes al Reglament Sanitari Internacional i la seva decisió no requereix el consentiment favorable de les cambres legislatives de cap país.

L'1 de Febrer de 2023, David Bell, acadèmic principal de l'Institut Brownstone, metge de salut pública i consultor biotecnològic en salut global. És ex funcionari mèdic i científic de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Cap de Programa per a la malària i malalties febrils en la Fundació per a Nous Diagnòstics Innovadors (FIND) a Ginebra, Suïssa, i Director de Tecnologies de Salut Global en Intellectual Ventures Global Good, realitza aquestes consideracions:

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) planeja convertir-se en una espècie de govern autocràtic global, eliminant la sobirania nacional i reemplaçant-la amb un estat de salut totalitari...

...les últimes dues dècades han vist una florida de la indústria de la salut global, amb múltiples organitzacions, particularment la creixent influència de les “associacions públic-privades” (APP); en alguns aspectes socis de l'OMS... Entre les APP es destaquen Gavi, l'Aliança per a les Vacunes (centrada específicament en les vacunes) i CEPI, una organització creada en la reunió del Fòrum Econòmic Mundial en 2017 específicament per a gestionar pandèmies, per la Fundació Bill i Melinda Gates, Wellcome Trust i el Govern de Noruega. Gavi i CEPI, juntament amb uns altres com Unitaid i el Fons Monetari Internacional, inclouen interessos corporatius i privats directament en els seus directoris.

 ...El Director General i els Directors Regionals (RD, dels quals hi ha sis) són triats pels estats membres en un procés subjecte a fortes maniobres polítiques i diplomàtiques. Les esmenes proposades permetrien a l'actual Director General de l'OMS (Tedros Adhanom Ghebreyesus) prendre de manera independent totes les decisions requerides dins del RSI, consultant a un comitè a voluntat però sense estar obligat per ell. De fet, ho ha realitzat ara, després d'haver declarat la verola del simi com una emergència de salut pública d'interès internacional (PHEIC, per les seves sigles en anglès) en contra del consell del seu comitè d'emergència, després de només cinc morts a tot el món...

...Igual que molts empleats de l'OMS, personalment vaig presenciar i estic al corrent d'exemples d'aparent corrupció dins de l'organització, des d'eleccions de Director Regional fins a renovacions d'edificis i importació de béns. Tals pràctiques poden ocórrer dins de qualsevol gran organització. Però l'OMS, igual que altres organismes de l'ONU, és essencialment una llei en si mateixa.

...Es considera que aquesta autoritat està per sobre dels estats (és a dir, governs electes o altres governs nacionals), i la definició específica de “recomanacions” es va canviar de “no vinculant” a “vinculant” mitjançant una declaració específica que els Estats es comprometran a complir (en lloc de “considerar”) les recomanacions de l'OMS. Els estats acceptaran a l'OMS com “l'autoritat" en emergències internacionals de salut pública, elevant-la per sobre dels seus propis ministeris de salut. Molt depèn de què és una Emergència de Salut de Preocupació Internacional (PHEIC, per les seves sigles en anglès) i qui la defineix... Els poders que els governs nacionals han de cedir al Director General inclouen exemples bastant específics que poden requerir canvis dins dels sistemes legals nacionals. Aquests inclouen la detenció de persones, la restricció de viatges, la imposició d'intervencions sanitàries (proves, inoculacions,...) i l'obligació de sotmetre's a exàmens mèdics.

...Finalment, el Director General té l'autoritat exclusiva per a declarar qualsevol esdeveniment qualificat (o potencialment relacionat) amb la salut com una "emergència". (Els sis Directors Regionals (DR) de l'OMS també tindran aquest poder a nivell regional).

.... Si s'accepten aquestes esmenes, les persones que prenen el control de la vida dels altres no tindran una supervisió legal real. Tenen immunitat diplomàtica (de totes les jurisdiccions nacionals). I els salaris de molts dependran del patrocini de particulars i corporacions amb interès financer directe en la decisió que prenguin... Els nous poders proposats que busca l'OMS i la indústria de preparació per a pandèmies que s'està construint al seu voltant no estan ocults. Tots hem de decidir si volem cedir tan fàcilment el que ha costat segles guanyar, per a sadollar la cobdícia dels altres”. (3)

 

RES DE NOU A L’HORITZÓ

Així com en la preparació de l'anomenat neoliberalisme o tercera revolució industrial, que culminaria en els anys 80 del segle XX, les elits del poder real del conglomerat financer, militar i químic farmacèutic havien posat com a Secretari General de l'ONU a un ex nazi, Kurt Waldheim, membre d’Abwehr, que era la contrainteligència militar alemanya, destinat a Iugoslàvia on es van assassinar a 25.000 partisans.

Avui, per a implementar la quarta revolució industrial dissenyada per la mateixa màfia, la cara visible de la qual la podem contemplar en el Comitè Executiu del Fòrum Econòmic Mundial, es pretén dotar de poders suprems, no subjectes a cap legislació, al Director General de l'Organització Mundial de la Salut: Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

El 1976, E. Richard Brown, autor de "Rockefeller Medicine Men: Medicine and Capitalism in the Progressive Era", feia al·lusió a les paraules del president de la Fundació Rockefeller, George Vicent, que declarava: "Metges i dispensaris han penetrat últimament de manera pacífica en unes certes regions de les illes Filipines i han demostrat el fet que, quan es tracta d'apaivagar a pobles primitius i suspicaços, la medicina ofereix alguns avantatges respecte a les metralladores". (5)

És important mirar enrere i recuperar alguns esdeveniments foscos de la història de l’OMS.

El japonés Ryoichi Sasakawa, convicte dels pitjors crims durant la Segona Guerra Mundial, no va ser jutjat pels Aliats, sinó reciclat pels Estats Units per a lluitar contra el comunisme. Transformat en “benefactor de la humanitat”, va finançar una organització filantròpica que va servir per a aplicar les seves concepcions polítiques dins diverses organitzacions, una d’elles l’OMS.

El 1993 i 1996 dos informes interns de l'ONU posaven ja en evidència les irregularitats en l'elecció d'un altre japonès poc escrupolós, Hiroshi Nakajima, que, com a Director General de l’OMS entre 1988 i 1998, va posar especial èmfasi en l'extensió de la vacunació entre els nens. (6)

Nakajima, en reconeixement al seu benefactor, fa erigir una estàtua de Sasakawa en el lobby de l'OMS a Ginebra, en “reconeixement” a la poderosa fundació nipona, un dels principal donant privat de l'OMS. (7)

La Fundació Sasakawa, mentre la OMS mirava cap un altra cantó, va estar implicada en l'escàndol de l'esterilització forçosa de 300 mil dones peruanes durant el mandat d'Alberto Fujimori (8)

Seu de l'Organització Mundial de Salut (OMS) a Ginebra, bust a la memòria de Ryoichi Sasakawa criminal de guerra japonès durant la Segona Guerra Mundial. En la placa gravada es pot llegir en anglès: “A friend of the World Health Organization”(Amic de l'Organització Mundial de la Salut)

 

I, ARA, QUI PRENDRÀ LES DECISIONS?

Ginebra, 23 de maig de 2017: “GAVI, THE VACCINE ALLIANCE, ha acollit amb satisfacció l'elecció de l'exmembre de la Junta de GAVI, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, com a Director General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). El Dr. Tedros va ser membre de la Junta de GAVI fins al 2009. M'agradaria enviar les meves més caloroses felicitacions al Dr. Tedros per la seva elecció com a Director General de l'OMS, ja que contribueix al nostre objectiu comú d'aconseguir la cobertura sanitària universal”, va dir el Dr. Seth Berkley, director executiu de GAVI. (9)

Com a soci fundador de GAVI, (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) la Fundació Bill i Melinda Gates ha realitzat diversos compromisos amb Gavi, per un total de 4100 milions de dòlars. En el 2000, la fundació va fer un compromís inicial de 750 milions de dòlars amb el Fons de Vacunes. Al juny de 2011, la Fundació Bill i Melinda Gates va comprometre més de mil milions de dòlars a GAVI durant el període 2011–2015.

En la Conferència de Compromisos de Berlín de 2015, la Fundació Bill i Melinda Gates va anunciar l'aportació de 1550 milions de dòlars a GAVI per al període 2016-2025. I en la Cimera Mundial sobre Vacunes de 2020, la Fundació Bill i Melinda Gates va anunciar l'aportació de 1600 milions de dòlars per al pròxim període estratègic 2021-2025 de GAVI. (10)

Formen part d'aquesta organització públic-privada l'UNICEF, l'Organització Mundial de Salut, la Fundació Bill & Mellinda Gates, el Banc Mundial, cinc representants de governs de països en desenvolupament, cinc països donants (Alemanya, el Canadà, Noruega, el Regne Unit i els Estats Units), dos representants de la indústria de les vacunes, un de l'anomenada societat civil i un altre dels Instituts de Recerca. Tots ells amb seient en el consell de GAVI.

Un suplent de l'anomenada societat civil és l'espanyol Rafael Vilasanjuan, un dels Directors de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Rafael Vilasanjuan és periodista, llicenciat en Ciències de la Informació. Director del Departament d'Anàlisi i Desenvolupament Global de ISGlobal des de març de 2011. Actualment és membre del comitè assessor de Democràcia Oberta (Open Democracy, la fundació de Georges Soros). Va ser president del Comitè Directiu de Societat Civil de GAVI (Global Alliance of Vaccines Immunization) de 2017 a 2019 així com membre d'aquest comitè de 2016 a 2017. Des de 2020 és membre altern del Patronat de GAVI, representant a les organitzacions de la societat civil.  (11)

El “soci” fonamental de GAVI és la fundació Bill i Melinda Gates que va adquirir la major part de les accions de la companyia farmacèutica BioNTech, segons consta en la documentació presentada per Biontech davant la SEC (comissió de valors dels EUA) a l'agost del 2019. D'altra banda, segons apareix en la pròpia web de la fundació, Bill Gates va donar, al setembre de 2016, a Pfizer Inc. un capital de 16 milions i mig de dòlars. L'any 2020 la primera executiva de la fundació de Bill i Melinda Gates, Susan Desmond-Hellman, va entrar com a consellera en la companyia Pfizer.

Així mateix, la influència política de la Fundació Bill & Melinda Gates en la presa de decisions governamentals del partit Demòcrata està relacionada amb el fet que l'any 2017, va finançar la campanya d'Obama amb la barbaritat de 25 milions de dòlars. I d'altra banda, la companyia Pfizer-Biontech, és una altra de les generoses benefactores de la política del Partit Demòcrata als EUA. (12)

Des de fa temps la relació de Bill Gates amb la Xina és estreta. Ja l'any 2006 el diari oficial del Partit Comunista de la Xina, People’s Daily, nomenava l'empresari com un dels estrangers més influents a la Xina, al costat de noms com Karl Marx, Nikita Khrushchev, entre altres. Ja per a l'any 2017, Bill Gates va concedir una entrevista per al mateix diari People’s Daily en la qual deia: “La nostra fundació està creant un modern centre de desenvolupament de medicaments a Pequín, que és totalment d'avantguarda. Farem algunes noves drogues fantàstiques. Però aquí descobrirem noves drogues d'última generació”. (13)

Així que no va anar casualitat que el 22 de setembre, 2015 Xi Jinping va iniciar el seu primer viatge d'Estat als EUA a la ciutat de Seattle, en el domicili de Bill Gates, abans de reunir-se amb Barack Obama. (14) I el 24 de setembre de 2015 el periòdic People’s Daily (Diari del Poble) esmentava les declaracions de Bill Gates realitzades a aquest: “L'èxit de la Xina evidencia el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Amb la capacitat de la Xina per a la innovació i la fabricació a baix cost de solucions de salut, s'ha convertit en un soci important en les iniciatives globals de la Fundació Bill & Melinda Gates”. (15)

El 6 de novembre de 2018, el Conseller d'Estat i Ministre de Relacions Exteriors Wang Yi es va reunir amb Bill Gates, President de la Fundació Bill Gates a Pequín. Wang Yi va dir que el Sr. Gates “és un vell amic del poble xinès” (16)

Anys abans, en 2015, els líders de la Xina van ressaltar el paper de la biotecnologia com a part d'una visió anomenada "Fet en 2025", que esperava incrementar la presència de la Xina en unes certes àrees estratègiques. L'ascens de la biotecnologia xinesa va aconseguir rècords de capital i acords. El nombre d'acords d'inversió de capital de risc en biotecnologia i farmacèutiques s'ha triplicat entre 2015 i 2020, segons mostren les dades de PitchBook. Les empreses fabricadores de fàrmacs Novartis, AbbVie i Seagen s'han fet amb els drets de 3 fàrmacs desenvolupats per les biotecnològiques xineses BeiGene, I-Mab, i RemeGen. El valor total dels 3 acords ascendeix a uns 1.000 milions de dòlars a compte, que es convertiran en uns quants milers més si els assajos clínics tenen èxit i el producte aconsegueix uns certs objectius de vendes. (17)

Tal vegada, després d'aquest breu repàs podem començar a entendre l'acceptació per part de la República Popular de la Xina d'establir en el seu territori laboratoris biotecnològics estatunidencs dedicats al Guany de Funció (GoF, Gain of Function, per les seves sigles en anglés) els experiments dels quals estan sumits en el més estricte secret degut a la seva perillositat, encara que aquesta classe de recerques s'han dut a terme durant dècades.

En els anys 70, es va crear un nou virus d'influença que va matar a tots els galls dindis que van ser infectats. En 2012 van ser publicats els resultats de dues recerques que mostraven que unes poques mutacions genètiques podien transformar el virus H5N1 de la grip aviària en un més capaç d'infectar i fins a matar mamífers, en aquest cas fures, però podria haver estat amb humans. En 2014, els EUA va prohibir temporalment aquests experiments en el seu territori. La raó per la qual aquest tipus de recerca és controvertida és que té el potencial de deslligar una pandèmia, perquè els estudis més arriscats tornen els innocents virus en versions extremadament més perilloses que els seus ceps naturals.

Al març de 2016, la BBC va convidar a considerar aquest tema a Filippa Lentzos, experta en bioseguretat del King's College, que va concloure: "Aquest tipus d'experiments incorporen riscos més amplis, socials, ètics, mediambientals i de seguretat... aspectes en els quals els científics no són experts" (18)

En 2014 un institut científic focalitzat en malalties de població aviària i porcina, localitzat en una localitat dins del comtat de Surrey, UK (amb menys de 1,000 habitants i constituïda per bases i camps d'entrenament militar, a unes 35 milles de Londres) va treballar amb agents selectes i recerca en guany de funció, per a desenvolupar una vacuna per a aus de corral, específicament contra la grip aviària i el virus de la Bronquitis Infecciosa (IBV).  Llegint la descripció de les experimentacions detallades en la patent ()()()30()001, que detallava els agents selectius utilitzats, procediments, resultats i conclusions, finançada per un dels magnats de la informàtica, publicada i aprovada en el 2018, (14 mesos abans de la simulació d'octubre del 2019, Event 201, amb la John Hopkins University, que per coincidències ja tenia elaborada una aplicació per a presentar casos d'infectats i morts per aquest virus en totes les regions del planeta), s'havien utilitzat ceps Alfa, Beta i Gamma del virus coronavirus, (ceps responsables de causar hepatitis, malalties gastrointestinals i bronquitis infecciosa) per a desenvolupar aquesta vacuna.

Ells van determinar que un 33% dels espècimens sotmesos a aquestes combinacions de ceps, serien asimptomàtic i que l'aplicació de la vacuna havia de considerar l'edat, l'obesitat i les patologies preexistents. S'havia fet una defensa d'aquesta recerca, realitzada pel mateix institut d'experimentació (el mateix de la patent), fonamentada en què només havien experimentat amb ocells i en cap moment amb humans.

Però a mitjan text de la patent assenyalen: “aquesta vacuna aviària pot ser utilitzada en els humans”. Per què van incloure això, si és una vacuna per a ocells de corral? o potser van experimentar amb humans? Els efectes que poden generar-se ja no tenen importància, el depriment i preocupant és l'afirmació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS): “els humans haurem d'acostumar-nos a veure els nostres amics i familiars morir per aquesta malaltia, amb una certa regularitat”.

Igual que en l'Edat mitjana i l'any 1918 la història i les seves pandèmies es repeteixen, amb una lleugera diferència: probablement aquest escenari és propiciat per un grup de persones que volen un planeta la capacitat de càrrega del qual mai arribi al seu límit. Lamentablement tenen raó, compten amb els mitjans, la necessitat peremptòria i el poder, per a materialitzar aquest propòsit. (19)

Dins d'aquest grup de persones, amants d'un Govern Global no electe, podem destacar la Fundació Bill i Melinda Gates i la Fundació Rockefeller, que es valen de les grans fortunes i la seva influència sobre les elits polítiques i científiques per a promoure “les seves solucions” als problemes mundials, i la tasca de les Nacions Unides i d'altres organitzacions internacionals com l'OMS pot veure's subordinada als seus interessos. Aquesta és una de les conclusions de l'informe elaborat pel Global Policy Fòrum, un grup independent que fa un seguiment de la labor dels organismes de l'ONU i de les polítiques mundials.

L'informe també qüestiona els motius pels quals la Fundació Gates inverteix en companyies com Monsanto i Bayer (ara fusionades dintre de Bayer): “A més de les seves activitats filantròpiques, la Fundació Gates recentment ha redoblat el seu suport a la indústria biotecnològica. Al febrer, va invertir 52 milions de dòlars en accions de CureVac, una companyia biofarmacéutica alemanya. Existeix una porta giratòria entre la Fundació Gates i les corporacions farmacèutiques. Gran part dels empleats de la fundació han treballat en companyies farmacèutiques en el passat”. (20)

Així, després d'un cert periple, tornem a l'inici d'aquest article i tal vegada podem treure l’entrellat del perquè de les modificacions que es pretenen establir en el Reglament Sanitari Internacional de l'OMS, la seva deriva autoritària, a cobert de qualsevol llei de qualsevol país i per a glòria i satisfacció de la màfia químic-farmacèutica, que com diu la pàgina web oficial de Pfizer: “La política pública afecta la nostra capacitat per a satisfer les necessitats dels pacients i brindar valor als accionistes. Les contribucions polítiques corporatives i les activitats d'intriga (Lobby) (21) de Pfizer se centren en promoure els interessos de la nostra empresa”. (22)

I, com exposa el Anuario Hispano–Luso–Americano de Derecho Internacional, vol. 25. 2021: “Para la vigencia del RSI, no ha sido necesaria ninguna formalidad posterior como la ratificación, aprobación o aceptación, dado que en el proceso de elaboración se estableció la fórmula de la firma, como manifestación del consentimiento, con la posibilidad de realizar reservas y declaraciones interpretativas que permitan modular la obligatoriedad de ciertas disposiciones. Por tanto, de acuerdo a los términos previstos y a las pautas de Derecho de los Tratados, el RSI produce efectos jurídicos para los 196 Estados que se ha obligado con el mismo”. (23)

Els estats d'excepció i la suspensió del dret ja no té una finalitat en si mateixa. És l'instrument per a la recomposició d'un nou ordre jurídic... I és que la noció d'estat d'excepció generalitzat és en si mateix una contradicció. Un estat d'excepció que s'instal·la amb durada indeterminada i que es refereix al conjunt dels espais públics i privats, el que està operant és un canvi de règim polític. (24)

Més clar, l'aigua.

 

Josep Cónsola

 Maig de 2023

REFERÈNCIES

(*) Tito Livio. Historia de Roma. Ab urbe condita libri. Libro X. La tercera guerra samnita, X-XIII. 303-293 a.n.e

(1) https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

(2) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246186/9789243580494-spa.pdf?sequence=1

(3) https://brownstone.org/articles/amendments-who-ihr-annotated-guide/

(4)  https://adst.org/2015/06/the-long-arm-of-history-kurt-waldheim-banned-for-his-nazi-past/

(5) publicat el Setembre de 1976 en el American Journal of Public Health. https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.66.9.897

(6) https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/17823/v105n1p69.pdf;jsessionid=CD94ACA1958FE1EFDAC0523C22E9DFCD?sequence=1

(7)  Organisation mondiale de la santé, scandales et gabegie, (Organizació Mundial de la Salut, escándols i enganys) revista francesa Le Point, No.1334, 11 de abril de 1998.

(8)  Serge Garde, «Pérou, imposture du programme de contrôle des naissances, 300.000 femmes stérilisées en quatre ans», L’Humanité, dimarts 3 de desembre de 2002.

(9) https://www.gavi.org/gavi-welcomes-election-of-new-who-chief

(10) https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/bill-melinda-gates-foundation

(11) https://www.isglobal.org/equipo-formacion/-/profiles/6700

(12) https://periodistasporlaverdad.com/bill-gates-mayor-financiador-de-la-oms-gavi-y-de-la-industria-farmaceutica/

(13) https://panampost.com/emmanuel-rincon/2020/05/04/bill-gates-china-coronavirus/  

(14) https://elestimulo.com/internacionales/2015-09-22/presidente-chino-xi-jinping-comienza-visita-oficial-a-ee-uu-en-seattle/

(15) http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/0924/c31619-8954741.html  

(16)  https://www.fmprc.gov.cn/esp/gjhdq/bmdyz/3432/3435/201811/t20181108_966935.html 

(17) https://www.businessinsider.es/china-ha-convertido-silenciosamente-potencia-biotecnologica-mundial-932695  

(18) https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160311_ciencia_peligrosa_finde_dv

(19) https://eldinero.com.do/216255/agentes-selectos-y-ganancia-de-funcion-aproximacion-a-la-solucion-de-heydrich/

(20) https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/Philanthropic_Power_online.pdf

(21) grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses. https://www.rae.es/dpd/lobby

(22) https://www.pfizer.com/about/programs-policies/political-partnerships

(23) https://ihladi.net/wp-content/uploads/2021/12/14.-Arti%CC%81culo-Pablo-Antonio-Ferna%CC%81ndez-Sa%CC%81nchez-y-Ana-Mari%CC%81a-Gallego-Herna%CC%81ndez.pdf

(24) Jean-Claude Paye. El final del Estado de Derecho. Ed. Hiru. 2008. Pág. 279