Burocratització
Un estudi de l’STEI Intersindical revela que gairebé una quarta part de la jornada laboral dels docents es dedica a tasques burocràtiques

Un 59,3% del personal docent dedica una mitjana de 4 hores fora del seu horari laborable setmanal a paperassa, i un 22% ha hagut d´anar al metge o s´ha medicat.

29/03/2023 Educació

L’STEI Intersindical ha realitzat un estudi sobre la càrrega burocràtica dels docents de tots els nivells a les Illes Balears. El sindicat ja havia reclamat a la Conselleria d’Educació i Formació Professional, el febrer de 2022, un pla per a la reducció de la burocràcia en els centres educatius, i ara és un dels punts de l´Acord marc recentment signat. L´estudi pretén ser un punt de partida per assolir aquest objectiu de reducció de les tasques burocràtiques.

En l´estudi, que s´ha realitzat mitjançant enquestes i entrevistes, es constata que entre l´horari laborable i les hores extres que hi dediquen els docents (una mitjana de 4 hores setmanals), unes 10 hores estan dedicades a tasques no pròpiament pedagògiques i que es qualifiquen de burocràtiques. Aquesta situació es veu agreujada en el cas de tutores i tutors, i també en el cas dels equips directius.

Una dada molt significativa i preocupant és el percentatge de docents als quals  aquesta situació els afecta en la seva vida personal i familiar i, sobre tot, en la seua salut. Un 22% ha hagut d´anar al metge o s´ha hagut de medicar, i un 57% confessa sentir-se més nerviós i no dormir bé. El fet de rebre constantment comunicacions fora del horari laboral (88% de les persones enquestades) no facilita la desconnexió en cap moment.

Tot i que l´avaluació és una feina pròpiament pedagògica, el nou sistema establert per la LOMLOE obliga a dedicar-hi molt de temps. El professorat arriba a tenir més de 120 alumnes i, si setmanalment dedica 10 minuts a cada alumne, els números canten. Es pot arribar a 20 hores setmanals sols per avaluar en alguns casos.

En les propostes de millora que es plantegen, hi destaquen la reducció de ràtios i la necessitat de rebaixar hores de docència directa per atendre totes les tasques  i programes que s´encomanen, així com simplificar els documents de centre i evitar duplicitats. Es proposa que la Conselleria ha d´assumir moltes de les feines que no són d´organització pedagògica (beques, gestió d´auxiliars de conversa, etc.) i ha de contractar personal administratiu a tots els centres. També que les famílies han de poder tramitar pel GESTIB certes gestions que ara han de fer els docents.

Pel que fa a l´avaluació LOMLOE, es  proposa reduir la quantitat d´ítems que s´han d´introduir, així com simplificar els informes que es lliuren a les famílies.

La conclusió és que la molta feina de paperassa lleva temps i energia per dedicar a atenció de l´alumnat i preparació d´activitats, i que incideix de manera negativa en la salut  i en el grau de satisfacció en el lloc de feina, i en definitiva, en la qualitat de l´ensenyament.