Pressió medio-ambiental
El GOB denuncia aparcaments il·legals dins sòl rústic comú i sòl rústic protegit a Alcúdia

L'entitat ha detectat una relació de finques rústiques del terme municipal d’Alcúdia ocupades per aparcaments il·legals promoguts per l’Ajuntament, en sòl rústic comú i sòl rústic protegit (zona arqueològica de Pollèntia).

11/08/2022 Territori

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha presentat una denúncia davant l'Agencia de Defensa del Territori del Consell de Mallorca (ADT) perquè a l’empara de l’acció pública urbanística i d’activitats, consideri al GOB part interessada o denunciant-interessada, aixequi acta d’inspecció, reclami a l’Ajuntament i al Consell Insular de Mallorca els antecedents administratius (contractes de lloguers de les finques ocupades, informes tècnics municipals emesos – que sabem són desfavorables, autoritzacions del CIM a l’Ajuntament per ocupar la finca 42 com aparcament) - i resolgui incoar expedient de disciplina urbanística, sancionador i de restabliment de la realitat urbanística infringida contra el presumptes responsables, entre d’altres l’Ajuntament i Consell Insular de Mallorca / Departament de Patrimoni Històric (aquest últim en qualitat d’administració propietària al menys de la finca 42- Santa Ana de Can Costa destinada a aparcament).

El GOB també ha exigit de l’ADT una investigació profunda a la totalitat del terme municipal, assenyaladament a l’entorn dels diferents nuclis urbans, que probablement conduirà a ampliar el llistat transcrit.