En defensa del Territori
Paralització de les obres al Puig Montcal de Begur
16/04/2021 Territori

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona ha ordenat la paralització de les obres de construcció de l’Avinguda Puig Montcal número 27 a Begur i ha suspès l’eficàcia de la llicència d’obres concedida per l’Ajuntament de Begur, segons SOS Aiguafreda i Salvem la Costa de Begur, Ecologistes en Acció de Catalunya i la Plataforma SOS Costa Brava en relació al recurs contenciós administratiu interposat contra les obres d’edificació autoritzades per l’Ajuntament de Begur al sector de Montcal.

Aquestes obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la part més alta del vessant del Puig de Montcal han sigut molt polèmiques, i han estat en el punt de mira de les Entitats de defensa del territori SOS Aiguafreda i Salvem la  Costa de Begur, Ecologistes en Acció de Catalunya i de la Plataforma SOS Costa Brava durant els darrers anys 2019 i 2020.  Entitats que sempre havien defensat que la part superior del vessant de Montcal estava inclòs a l’EIN Muntanyes de Begur, tenia especials valors naturals i presentava hàbitats d’interès comunitari prioritari que exigien la seva preservació.

En aquest sentit, Ecologistes en Acció de Catalunya i SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, van realitzar nombroses actuacions davant l’Ajuntament de Begur per aconseguir aturar el procés urbanitzador i edificatori d’aquest sector urbanitzable de Montcal, i, entre d’altres les següents:

 1. Petició de declaració de nul·litat del Projecte d’urbanització i del Pla Parcial del sector urbanitzable de Montcal de Begur presentada en data 1 d’agost de 2019.  Petició mai tramitada ni contestada per l’Ajuntament.
 2. Interposició d’un recurs de reposició contra la llicència d’obres per edificar un habitatge unifamiliar a l’Avinguda Puig Montcal número 27 presentat l’1 de Juliol de 2020.
 3. Petició de paralització de les obres presentada el 7 de Desembre de 2020 quan aquestes s’iniciaren.

L’Ajuntament Begur per Acord de Junta de Govern Local de 22.12.2020 va desestimar el recurs de reposició, la petició de paralització de les obres i va confirmar la llicència d’obres atorgada en plena pandèmia el 28 d’abril de 2020.

El passat mes de Març de 2021 la Federació Ecologistes en Acció de Catalunya va interposar un recurs contenciós administratiu impugnant la llicència d’obres i va sol·licitar al Jutjat Contenciós Administratiu de Girona l’adopció de mesures cautelars, la suspensió de l’eficàcia de la llicència i la paralització de les obres.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona ha estimat ara les mesures cautelars sol·licitades i ordena a l’Ajuntament de Begur la paralització de les obres.

Amb la Interlocutòria, adoptada en data 12 d’abril i notificada el dia 14 es dóna la raó a Ecologistes en Acció pel què fa a aturar les obres d’edificació i a considerar que en aquest cas l’interès superior a protegir és el medi ambient, tot acordant suspendre l’eficàcia de la llicència d’obres.

S’acullen per part del Jutjat Contenciós de Girona els criteris invocats per les Entitats ecologistes sobre la possible afectació de les obres a terrenys inclosos al PEIN Muntanyes de Begur, a hàbitats d’interès prioritari comunitari de dunes amb pineda mediterrània, i es considera prevalent en el cas la defensa del medi ambient i del paisatge.

La Interlocutòria té en consideració l’Informe ambiental aportat per Ecologistes en Acció que assenyala les importants afectacions ambientals i paisatgístiques i invoca també el Pla Director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí, que ha incorporat determinacions pel què fa als sector urbanitzable de Montcal que ordenaven evitar edificar en la zona afectada per les obres.

Les obres consisteixen en un habitatge unifamiliar de 2 plantes i planta soterrani, amb un volum independent de garatge i amb piscina que es situen en uns terrenys amb gran desnivell de fins a 18’4m dins la parcel·la.  Terrenys amb cobertura boscosa, pendents superiors al 20% i amb gran visibilitat.

Els principals motius d’impugnació de les obres són:

 1. Irregularitat d’atorgar la llicència d’obres en ple confinament i malgrat la suspensió dels terminis administratius i de la paralització de tramitació d’expedients.  Amb infracció del Reial Decret 463/2020 de 14 de Març pel que s’aprovà la declaració d’estat d’alarma i de la Disposició Addicional 3ª.
 2. Il·legalitat d’autoritzar l’edificació d’un habitatge unifamiliar aïllat en terrenys inclosos a l’EIN Muntanyes de Begur segons la delimitació de l’EIN aprovada per Decret 328/92 de 14 de Desembre.
 3. Contrarietat a Dret d’edificar terrenys inclosos a la Xarxa Europea Natura 2000.  Amb infracció de la Directiva Europea Hàbitats 92/42/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals, de la flora i fauna silvestres.
 4. Nul·litat de ple dret d’afectar negativament i edificar terrenys que tenen naturalesa de dunes amb pineda mediterrània que constitueixen un hàbitat d’interès comunitari prioritari.
 5. Nul·litat de ple dret de permetre edificar terrenys amb naturalesa forestal, per infracció de la Llei Forestal de Catalunya.
 6. Infracció del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines del que resulta una classificació dels terrenys com a sistema d’espais oberts dotat d’especial protecció.
 7. Manca de presentació d’Estudi d’impacte i integració paisatgística i manca de sotmetiment de l’expedient a informe d’integració paisatgística a emetre per part de l’òrgan competent en matèria de paisatge de la Generalitat de Catalunya.
 8. Impacte visual i paisatgístic crític i incompatible amb els valors presents a l’àrea i improcedència d’autoritzar les obres en un punt elevat de la parcel·la.