Parcs Naturals
Aprovat el Pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola

Un pla que fa més de vuit anys que s’hauria d’haver fet. Estava redactat i aprovat provisionalment des de fa més d’un any, però l’aprovació definitiva s’està endarrerint injustificadament. El pla ha estat elaborat amb el consens i la participació d’ajuntaments, entitats i ciutadania. 

07/04/2021 Territori

El Govern ha aprovat definitivament aquest dimarts el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat. El pla preveu un augment dels espais lliures de més de 700 hectàrees i projecta una nova estratègia per a l'ús públic.

El PEPNat defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d’una gestió dinàmica i adaptativa. Collserola és un element clau de la infraestructura verda metropolitana que cal preservar, tant per la riquesa ecològica de la serra com per al benestar i salut que això representa per a la població metropolitana que gaudeix dels beneficis que aporten les 8.000 hectàrees d’espai natural.

S’aposta també per minimitzar l’efecte barrera provocat per les infraestructures, com ara carreteres, línies ferroviàries o instal·lacions per al transport de l’energia, i es potencien i s’adeqüen els passos per a la fauna en punts estratègics, com ara la riera de Vallvidrera o el torrent de Batzacs, corredors naturals que serviran per fomentar que la fauna pugui circular i no quedar isolada.

Segons l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el pla s'ha redactat i tramitat “en un marc de governança i de consens molt ampli”, malgrat les queixes d'entitats veïnals de la zona que han denunciat que el pla afecta uns 140 habitatges inclosos dins de la nova zona protegida i que seran extingides en els pròxims 40 anys.

“La importància del Parc radica en els valors que conté, que cal preservar, així com en els beneficis que aporta al medi ambient, a la societat i a la qualitat de vida. Aquest gran pulmó verd ofereix benestar i salut a la població metropolitana, un augment de la riquesa ecològica, un marc per a la sensibilització cap a la sostenibilitat i l'oci per a la ciutadania i un reforç de la infraestructura verda metropolitana”, ha defensat l'AMB.