25N
La llei d’igualtat de les Illes regularà la “violència simbòlica” i la “violència econòmica” com a violència masclista

L'avantprojecte de de Llei, que consta de 92 articles, incorpora també la paraula feminicidi per a referir-se als assassinats que es produeixen contra les dones "únicament pel fet de ser dones"

24/11/2015 Gènere

Coincidint amb els actes del Dia Internacional contra la Violència Masclista, s'ha fet públic l'avantprojecte de la Llei d'Igualtat de les Illes que recull diferents tipus de violència masclista com la física, sexual, psicològica, simbòlica o econòmica.

Una de les novetats de la futura llei és la d'incloure la “violència simbòlica” i de la “violència econòmica” com a violència masclista. La simbòlica, es determinarà quan es reprodueixin imatges o representacions en què hi ha situacions de dominació o superioritat per part dels homes. Està relacionada amb la publicitat i que consisteix, per exemple, en el fet de mostrar imatges que puguin ser degradants per a la dona. També  remarca que els mitjans de comunicació que tinguin acords de col·laboració amb el Govern hauran de transmetre una imatge positiva de les dones. Pel que a l'econòmica, es posa com a ejemple el no pagar les pensions alimentàries. D'aquesta manera, les dones afectades podran ser considerades víctimes de violència masclista i, per tant, accedir a altres prestacions de la comunitat.

Feminicidi, l'assassinat d'una dona pel fet de ser dona és violència masclista

Una altra de les novetats de la llei és la introducció del terme “feminicidi”, l’assassinat d’una dona pel fet de ser dona, com un altre tipus de violència masclista. A més, estableix una sèrie d'obligacions de l'administració pública pel que fa als recursos que ha de prestar, com que hi hagi una plaça d'acollida cada 3.500 dones o que hi hagi un servei d'assessorament i informació a les quatre illes i per cada 100.000 habitants.

La norma incorpora finalment un règim de sancions, de fins a 3.000 euros per les infraccions lleus, de fins a 30.000 euros per les greus i de fins a 90.000 euros per les molt greus. Una infracció lleu seria, per exemple, la difusió en un centre educatiu de material didàctic que discrimini per raó de sexe o que un mitjà de comunicació que hagi subscrit acords de col·laboració amb l’administració mostri una imatge degradant de la dona (no es preveu que això inclogui els classificats de prostitutes que ofereixen els seus serveis). La reiteració d’infraccions lleus constituiria una infracció greu.

Infraccions i multes

L'avantprojecte també recull un seguit d'infraccions administratives per accions o omissions de la llei dividides entre les lleus —amb multes de fins a 3.000 euros—, greus —fins a 30.000 euros— i molt greus —fins a 90.000 euros.