Discriminació linguística
El català no és ni tan sols un mèrit en la sol·licitud de beques del Ministeri d’Agricultura, que imposa el castellà i valora el maltès o el gaèlic

El tracte antiigualitari de les diverses llengües autòctones és un element estructural a Espanya, vinculat estretament a un nacionalisme estatista de caràcter supremacista castellà

16/02/2023 Llengua

El 29 de desembre del 2022, Luis Planas, ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació del govern espanyol de Pedro Sánchez, va signar una ordre que regulava la concessió de beques de formació pràctica per a titulats universitaris relacionades amb les matèries tractades pel seu ministeri. Aquesta ordre imposava als sol·licitants el coneixement del castellà, en valorava el coneixement d'altres llengües europees i ignorava que sabessin català o altres idiomes de l'Estat diferents del castellà. El redactat premiava el coneixement de llengües com el maltès o el gaèlic i alhora, menystenia el del català, llengua habitual en el sector agrícola d'una part considerable del territori espanyol.

L'Ordre APA/1340/2022 modificava una ordre anterior del 2019, l'Ordre APA 511/2019, que en l'exposició de motius explicava que era convenient promoure la formació en certes disciplines i millorar el funcionament de la cadena alimentària. Ja en aquella ocasió, el 2019, s'establia que els beneficiaris havien de tenir "domini de l'idioma espanyol" i, en cas de persones amb menys de dos anys de residència a l'Estat, acreditar-ho. També es preveia com a mèrit el coneixement d'anglès i d'altres llengües oficials de la Unió Europea (amb un esquema favorable a l'anglès: un nivell C2 d'anglès donava 15 punts, mentre que un C2 d'altres llengües en donava 5), però en cap cas es feia obligatori ni es valorava amb cap punt saber català, gallec o basc.

Pel que fa a la nova norma del 2022, ampliava les matèries cobertes per les beques, establia canvis de caràcter administratiu i feia petites modificacions en les puntuacions de les llengües europees, però mantenia l'esquema lingüístic discriminatori. La nova norma mantenia l'obligatorietat de "dominar" el castellà i d'acreditar-lo en el cas de persones amb menys de dos anys de residència a l'Estat, reduïa la valoració de l'anglès, mantenia la valoració dels nivells de les altres llengües oficials comunitàries i eliminava la valoració del nivell A2 (el més baix de l'ordre original) tant per a l'anglès com per als altres idiomes europeus. Tanmateix, la nova norma continuava sense fer cap menció del català, el gallec i el basc.

55 noves normes contràries a la igualtat lingüística, aprovades el quart trimestre del 2022