Campanya per promoure l'ús de la nostra llengua als jutjats

La campanya s’inicia avui i s’acabarà el proper 31 març, tot i que es mantindrà sostinguda en el temps mitjançant eines digitals i xarxes socials, amb la finalitat de sensibilitzar el conjunt de la societat catalana en matèria dels seus drets lingüístics.

L’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, ha posat en marxa la campanya "No Canviem de Llengua. Si vas al jutjat no canviïs de llengua", que té per finalitat potenciar que els ciutadans i ciutadanes utilitzin el català davant els organismes de l’Administració de justícia del país.

15/03/2011 23:10 Llengua
L’Associació ha decidit dur a terme aquesta campanya per al foment de l’ús del català, davant el retrocés que està experimentant la nostra llengua als jutjats i tribunals de justícia, una situació que mai ha estat normalitzada i que queda ben palesa amb el fet que es dicten encara menys sentències en català que abans: un 16% el 2009 i un 20% el 2004.
 
El dret a utilitzar la llengua catalana en els organismes de l’Administració de justícia és un dret indiscutible, que està regulat a la Llei de política lingüística, a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i a la Llei orgànica del poder judicial; aquest dret suposa que els ciutadans podem triar la llengua en la que volem relacionar-nos, i que hem de ser atesos, oralment i per escrit, en la llengua escollida.
 
La campanya s’adreça principalment a tots els ciutadans i ciutadanes, ja que són ells els qui poden exercir el seu dret d’opció lingüística davant els organismes de l’Administració de justícia; però en aquesta tasca també hi estan implicats tots els poders públics (administracions públiques i també l’Administració de justícia), així com tots els operadors jurídics (jutges, fiscals, secretaris judicials, funcionaris de justícia, advocats, procuradors, graduats socials, metges forenses, entre d’altres).
 
Principals dades d’usos lingüístics(*):

L’ús escrit dels jutjats:
• El 15,9% dels jutjats utilitzen el català a l’hora d’elaborar models propis, mentre que el 67,8% utilitzen el castellà
• El 8,2% dels jutjats diuen que utilitzen per defecte el català en la redacció de les seves sentències, mentre que el 64% manifesten que les notifiquen per defecte en castellà, i un 22,9% no han adoptat cap criteri en relació amb la llengua a utilitzar en la redacció de les seves sentències.
• El 14,2 dels jutjats diuen que han adoptat el criteri d’utilitzar el català en la redacció de la resta de la documentació. El 51,1% de les oficines ha adoptat per defecte el castellà i un 27,5% no ha adoptat cap criteri lingüístic preferent.


L’ús oral:
• La llengua catalana és preferent en el 25,2% dels judicis. Val a dir que en molts casos els judicis són bilingües.
• En la comunicació fora dels actes de judici, en canvi, el 47,5% de les comunicacions orals amb els ciutadans es realitzen en català i el 52,3% en castellà.


(*) Dades de l’Enquesta d’usos lingüístics 2008, realitzada per la Secretaria General de Política Lingüística i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.